Konzultační služby

Využijte zkušeností a know-how společnosti Service & Support k lepšímu řízení podnikového IT, snižování nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Více informací

Řízení bezpečnosti informací

S tím jak vzrůstá vzájemná propojenost informačních systémů, kdy například vzdálené přístupy je obtížné řídit a monitorovat, vzrůstá také zranitelnost informací v těchto systémech uložených. Fungování podniku začíná úzce souviset s informační bezpečností a ta se dostává čím dál tím více do popředí zájmu vrcholového vedení. Tlak na zavedení systematického řízení bezpečnosti informací roste.
Cílem Systému řízení informační bezpečnosti – ISMS (Information Security Management System) je aktivně řídit rizika, která pro organizaci vyplývají z využívání informačních systémů a technologií a ze závislosti procesů na informacích.

ISMS, založený na mezinárodních normách ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002, představuje osvědčený způsob, jak zajistit a řídit bezpečnost informací a integrovat ji do stávajícího systému řízení organizace.

Proces zavedení ISMS obsahuje následující fáze:

 • analýza současného stavu
 • návrh rozsahu ISMS
 • provedení analýzy a vyhodnocení rizik
 • provedení výběru opatření
 • zpracování plánů implementace opatření
 • návrh organizace bezpečnosti, stanovení rolí a odpovědností
 • postupy zvládání bezpečnostních incidentů
 • návrh a zavedení procesu plánování kontinuity činností organizace
 • školení pracovníků organizace, manažera bezpečnosti a auditorů
 • podpora interních auditů ISMS včetně návrhu nápravných a preventivních opatření
 

Jaké jsou přínosy využití systému ISMS?

 • Výrazné zvýšení efektivity investic vynakládaných na bezpečnost.
 • Řízení bezpečnosti informací jako konkurenční výhoda.
 • Soulad mezi cíli a požadavky organizace a požadavky na bezpečnost – bezpečnost z pohledu businessu.
 • Povýšení důvěryhodnosti organizace pro partnery a zákazníky, ochrana pověsti a zavedené značky organizace.
 • Prokázání souladu s legislativou (např. ochranou osobních údajů).
 • Efektivní zvládání bezpečnostních incidentů.
 • Připravenost na mimořádné události díky plánování kontinuity činností.

Proč je společnost Service & Support vhodným partnerem pro řešení ISMS:

 • ve všech bezpečnostních projektech se zaměřujeme na komplexní řízení bezpečnosti
 • při návrhu systému řízení bezpečnosti sledujeme business přínosy pro zákazníka
 • při implementaci ISMS (Information Security Management System) jsme schopni kvalifikovaně implementovat i podpůrné technologie (SIEM)
 • disponujeme silným technickým a analytickým týmem
 • máme zkušenosti z velkých projektů pro významné zákazníky
 

Máte zájem o více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás